IMAM SYAFII SOSOK PELAJAR SEJATI

Sabar menghadapi musibah adalah  sebesar-besar arti sabar dimana  sabar itu sendiri memerlukan  kesabaran pula. Bala dan musibah  menunjukkan adanya perhatian dan  kasih sayang Allah. Oleh itu,  bersyukurlah kerana syukur yang  sedemikian setinggi-tinggi arti syukur. Inilah salah satu nasehat dari Imam  Syafi’i. siapa yang tidak tahu sosok satu  ini beliau adalah salah satu dari imam  mazhab.

Namannya Muhammad bin Idris  bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafie bin  Ubaidbin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib (ayah Abdul Muttalib kakek  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam)  bin Abdi Manaf. Beliau bertemu  nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu  ‘alaihi wa Salam pada Abdi Manaf. Beliau  bergelar Nashirul hadis (pembela hadis),  kerana kegigihannya dalam membela  hadis dan komitmennya untuk mengikuti  sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam. Imam Syafi’i rahimahullah  dilahirkan bertepatan dengan  meninggalnya Imam Abu Hanifah oleh  karena itu orang-orang berkata : “telah  meninggal Imam dan lahirlah Imam”.  Ibnu Hajar menambahkan,” Imam Asy-Syafi’i dilahirkan di sebuah tempat  bernama Ghazzah di kota Asqalan. pada  tahun 150 H/767 M dan wafat di Kairo,  Mesir, pada tahun 204 H/820 M.

Setiap yang membahas biografi  beliau pasti membahas kecerdasannya  Pada usia 7 tahun yang telah menghafal  Al Qur’an. Pada usia 10 tahun beliau  hafal Al-Muwaththa’ karya Imam Malik.  Usia 15 tahun dengan izin gurunya yang  bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji  untuk berfatwa. Suatu sifat dari Imam  Safi’i adalah, jika beliau melihat  temannya diberi pelajaran oleh gurunya,  maka pelajaran yang dipelajari oleh  temannya itu dapat beliau pahami.

Demikian pula jika ada orang yang  membacakan buku dihadapan Imam  Syafi’i, lalu beliau mendengarkannya,  secara spontan beliau dapat  menghafalnya. Sehingga kata  gurunya : “Engkau tak perlu belajar lagi di  sini (lantaran kecerdasan dan  kemampuan beliau untuk menyerap dan  menghafal ilmu dengan hanya  mendengarkan saja)”Subhanallah! Kesungguhan beliau mencari ilmu  di buktikan dengan mengadaikan  rumahnya seharga 16 dinar untuk bekal  mencari Ilmu ke Yaman.

Itu pun tidak  cukup sehingga Imam Syafi’i harus  bekerja untuk membiayai hidupnya  selama menuntut ilmu di Yaman. Bukan  hanya itu Syafi’i juga sangat tekun dan  tidak kenal lelah dalam belajar. Selama  menuntut ilmu, Syafi’i hidup serba  kekurangan dan penuh penderitaan.  Diriwayatkan, pernah karena kemiskinan  dan ketidakmampuannya ia terpaksa  mengumpulkan kertas-kertas bekas dari  kantor-kantor pemerintah atau tulang-tulang sebagai alat untuk mencatat  pelajarannya.

Karena sangat  mengutamakan sunah, Syafi’i  menjadi sangat berhati-hati dalam  menggunakan qiyas. Menurutnya,  qiyas hanya dapat digunakan  dalam keadaan terpaksa (darurat),  yaitu dalam masalah muamalah  (kemasyarakatan) yang tidak  didapati teksnya (nashnya) secara  pasti dan jelas di dalam Alquran  atau hadits sahih, atau tidak  dijumpai pada ijmak para sahabat.  Dalam penggunaan qiyas, Syafi’i  menegaskan harus diperhatikan  nash-nash Alquran dan sunah  yang telah ada. Dalam mengambil dan  menetapkan suatu hukum, Syafi’i  memakai lima landasan, yaitu  Alquran, sunah, ijmak, qiyas, dan  istidlal (penalaran).

Kelima  landasan inilah yang kemudian  dikenal sebagai dasar-dasar  Mazhab Imam Syafi’i. Mazhab  Syafi’i ini menjadi acuan di  kalangan Ahlus Sunah wal  Jamaah. Selain sebagai ulama ahli  fikih, Syafi’i juga dikenal sebagai ulama  hadits, tafsir, bahasa dan kesusastraan  Arab, ilmu falak, ilmu ushul, ilmu tarikh,  dan ilmu qira’ah. Walau demikian beliu  masih sangat rendah hati terbukti dari  nasehatnya ”tiap-tiap perkara yang saya  katakan padahal Rasulullah  bertentangan kepada perkataan saya,  Rasulullah itulah yang lebih utama perlu  dituruti.

“ Driser, itulah sosok ulama teladan  yang amat sangat layak dicontoh bin  ditiru semangatnya dalam menuntut  ilmu. Dalam keterbatasnaya, beliau tetap  gigih menuntut ilmu sebagai cermintan  dari nasihatnya. Tuntutlah ilmu sebanyak  mungkin kerana ia dapat menjaga dan  membuat kamu cemerlang di dunia dan  akhirat. So, keep learn…learn…learn..and  share to others![Ridwan]

Leave a Reply

Your email address will not be published.